Notice de titre textuel

  • Notice
Da zang jing. Jing forme internationale translit.-ISO chinois

大藏經. 經 forme internationale chinois

Dai zō kyō. kyō forme internationale translit.-non ISO japonais

大藏經. 經 forme internationale japonais

Tä čañ kyōñ. kyōñ forme internationale système propre à l'Agence bibliographique (BnF) coréen

大藏經. 經 forme internationale coréen

Langue(s) :  chinois, japonais, coréen


Note(s) sur l'oeuvre : 
1ère corbeille du canon bouddhique chinois. - Collection des sūtras (chinois, jīng).


Forme(s) rejetée(s) : 
< Dazangjing. Jing translit.-ISO chinois
< Da zang jing. Jing zang translit.-ISO chinois
< 大藏經. 經藏 chinois
< Dazangjing. Jingzang translit.-ISO chinois
< 大藏经. 经藏 chinois
< Jing zang translit.-ISO chinois
< 經藏 chinois
< Jingzang translit.-ISO chinois
< 经藏 chinois
< Xiu duo luo zang translit.-ISO chinois
< 修多羅藏 chinois
< Xiuduo luozang translit.-ISO chinois
< 修多罗藏 chinois
< Daizōkyō. kyō translit.-non ISO japonais
< 大蔵経. 経 japonais
< Daizōkyō. kyōzō translit.-non ISO japonais
< 大蔵経. 経蔵 japonais
< Dai zō kyō. kyō zō translit.-non ISO japonais
< 大藏經. 經藏 japonais
< Dae chang kyeong. Kyeong système propre à l'Agence bibliographique (BnF) coréen
< 대장경. 경 coréen
< Dae-jang-gyeong. Gyeong jang translit.-non ISO coréen
< Tä čañ kyōñ. kyōñ čañ système propre à l'Agence bibliographique (BnF) coréen
< 대장경. 경장 coréen
< 大藏經. 經藏 coréen
< Mdo sde'i sde snod translit.-non ISO tibétain
< མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད tibétain
< The basket of sutras (chinese edition) anglais
< La corbeille des sūtras (édition chinoise) français

Forme(s) associée(s) : 
<< Fait partie de :  Da zang jing

>> Comprend :  Da fang bian fo Bao en jing
>> Comprend :  Fo shuo jiu ba yan kou e gui tuo luo ni jing
>> Comprend :  Da cheng yu jia jin gang xing hai Man shu shi li qian bi qian bo da jiao wang jing
>> Comprend :  Fo shuo chi ming zang yu jia da jiao zun na pu sa da ming cheng jiu yi gui jing
>> Comprend :  Fo shuo yi qie ru lai zhen shi she da cheng xian zheng san mei da jiao wang jing
>> Comprend :  Da fang guang pu sa zang Wen shu shi li gen ben yi gui jing
>> Comprend :  Fang guang bo re jing
>> Comprend :  Wu jin yi pu sa jing
>> Comprend :  Guan shi yin pu sa de Da shi pu sa shou ji jing
>> Comprend :  Fo shuo chu gai zhang pu sa suo wen jing
>> Comprend :  Fo shuo da cheng ru zhu fo jing jie zhi guang ming zhuang yan jing
>> Comprend :  Pu yao jing
>> Comprend :  Xian yu jing
>> Comprend :  Fo shuo guan Pu xian pu sa xing fa jing
>> Comprend :  Fo shuo wu wei shou suo wen da cheng jing
>> Comprend :  Fo shuo da cheng pu sa zang zheng fa jing
>> Comprend :  Fo mu chu sheng san fa zang bo re bo luo mi duo jing
>> Comprend :  Da fang guang yuan jue xiu duo luo liao yi jing
>> Comprend :  Xiao pin bo re po luo mi jing
>> Comprend :  Jin gang bo re bo luo mi jing
>> Comprend :  Jin guang ming jing
>> Comprend :  Fo shuo Yao shi ru lai ben yuan jing
>> Comprend :  Leng jia a ba duo luo bao jing
>> Comprend :  Wei mo jie jing
>> Comprend :  Fo shuo guan Wu liang shou fo jing
>> Comprend :  E mi tuo jing
>> Comprend :  Da bao ji jing
>> Comprend :  Wu liang shou jing
>> Comprend :  Bo re bo luo mi duo xin jing
>> Comprend :  Da bo re bo luo mi duo jing
>> Comprend :  Da fang guang fo Hua yan jing
>> Comprend :  Chang A han jing
>> Comprend :  Fo shuo Bai yu jing
>> Comprend :  Fo shuo chang shou mie zui hu zhu tong zi tuo luo ni jing
>> Comprend :  Miao fa lian hua jing
>> Comprend :  Si shi er zhang jing
>> Comprend :  Wu liang yi jing

>> << Voir aussi : Tripiṭaka. Sūtrapiṭaka

>> Hui neng (0638-0713). Liu zu da shi fa bao tan jing

Source(s) : 
Ci hai, 1999 : forme retenue (sous : Da zang jing)
Foxue dacidian, 1991 . - Bussho kaisetsu daijiten, 1933-1936 . - Dict. encyclopédique du bouddhisme / P. Cornu, 2006 : forme tibétaine
BN MSS, 2016-10-06

Domaine(s) :  200


Notice n° :  FRBNF17055428

Création :  16/06/23
Mise à jour :  16/10/06