• Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation

Auteur(s) : Van Aarssen van Sommelsdijck, C.. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : [Recueil de documents en néerlandais des XVIIe et XVIIIe siècles concernant Surinam (Guyane néerlandaise) [Document d'archives]

Date(s) : [1604-1721]

Description matérielle : 1 ensemble de doc.

Note(s) : "Een Kort verhaal van de staat van Surnamen in anno 1662-1663 en haar vasstellinge in anno 1646", s.d. (32 p.) ; "Consideratien van bewinthebberen der generale geoctroijeerde West-Indische Compagnie deser landen over de directie van de colonie van Suriname ende het gouvernement van den heer Van Sommelsdijck aldaar", s.d. (8 + 20 p. imprimées) ; Octroij ofte fundamentele conditien, onder de welcke haer Hoogh Mog. genegen zijn ten beste ende voordele van de ingezetenen deser landen, de colonie van Suriname te doen vallen in handen ende onder directie van de bewinthebberen van de generale Nederlandtsche geoctroijeerde West-Indische Compagnie", s.d. (8 p. imprimées) ; "Articul-brief van de generale Nederlandtsche geoctroijeerde West-Indische Compagnie...", 1675 (40 p. imprimées) ; "Conditien, onder de welcke de West-Indische Compagnie, de stad van Amsterdam, ende den heer Van Sommelsdijck in den eijgendom, etc. van de colonie van Suriname heeft geadmitteert en aangenomen", 1687 (70 p. imprimées) ; "Extract uijt het register der resolutien van Ho. Mo. Heeren Staten General der Vereenighde Nederlanden", 1604 (8 p.) ; "Extracten uijt het register der resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden", 1686 (17 p. imprimées) ; "Aende Heeren Ordinaris Gedeputeerde ter Generaliteijt", 25 novembre 1697 (2 p.) "Extract uijt het register der resolutien van Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden", 12 décembre 1697 (4 p.) ; "Extract uijt een missive, ge. door den heere Corn. Van Aarssen, heere Van Sommelsdijck, aldaar en gouverneur generaal over de provincie van Suriname, aende Heeren Directeuren van de geoctroijeerde Societeijt van Suriname...", 16 janvier 1689 (3 p.) ; quittance de Christoffel Van Engelen, qui quitte le service des armes, 16 juin 1689 (1 p.) ; "Extract uijt een missive door den heer Van Sommelsdijck, gouverneur over de provintie van Suriname ende geschreven aende Heeren Directeuren van Societeijt van Suriname,...", 5 septembre 1687 (1 p.) ; "Eenige extracten uijt seeheren brief van de heer Van Sommelsdijck geschreven in Suriname den 26 julij... 1697,.. 15 december 1695 en... januarij 1696,.." (7 p.) ; "Extract uijt het register der resolution van de Ho. Mo. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden", 7 février 1688 (5 p.) ; 2 lettres à Phillips Van Hulten, l'une manuscrite et s.d. (1 p.), l'autre sous forme de formulaire imprimée, 29 avril 1699 (1 p.) ; "Extract uijt her register der resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in haar Ed. Groot Mogende Vergaderinge genoomen...", 25 août 1718 (12 p. imprimées) ; "Memorie behelsende de Pointen welke den Raad en Colonie van Suriname versoeken haar te mogen werden geaccordeert...", s.d. (4 p. imprimées) ; "Extract Octroij ofte fondamentele conditien, onder de welcke Haer Hoog. Mog. ten besten ende voor deele van de ingesetenen deser landen, de colonie van Suriname hebben doen vallen in handen ende onder directie van de bewinthebbers van de generale Nederlandtsche geoctroijeerde Weistindische Compagnie", 24 juin 1715 (10 p. imprimées) ; "Memorie, ofte Plan waar op de Westindische Compagnie den aanvoer van sklaven in de colonie van Suriname soude konnen gedaan werden...", s.d. (4 p. imprimées) ; "Voordeelen die aan den Staat in't general, aan de Heeren van de Societeijt ende Colonie in't particulier sullen aangebragt werden in den tijt van 10 jaren, Indien door de Westindische Compagnie jaarlijks 2 000 slaven werden gelevert, mitsgaders de voordeelen door't middel van de vrije vaart, door de lastgelden ende uijt en inkomende geregtigheden sullen getrocken werden", s.d. (4 p. imprimées) ; "Consideratien wegens de vrije vaart", s.d. (8 p. imprimées) ; "Nadere Pointen van encouragement die voordelig en nodig aan de colonie zijn, en de colonies seer souden aenmoedigen en gerust doen leven", s.d. (4 p. imprimées) ; note s.d. sur les plantations à Surinam (18 p.) ; "Memorie voor den edelen heer Adriaen Vett Pensionaris van de Ed. Mo. Heeren Staten van Zeeland", s.d. (2 p.) ; "Extract uijt een brief geschreven uijt Nieuw Middelburch gelegen in de colonie van Isequepe", 2 janvier 1660 (2 p.) ; "Alsoo tusschen de Heeren gecommitteerde Raden van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelands, ende bewinthebberen van de generaele geoctroijeerde Westindische Compagnie deser Vereenichde Nederlanden, eenige openstaende dispuijten ende pretentien sijnals", s.d. (9 p.) ; "Extract uijt de notulen van de Heeren bewinthebberen van de generale Westindische Compagnie ter vergaderinge van X", 5 décembre 1686 (1 p.) ; "Aan de Edele groot agbare Heeren bewinthebberen der edele generaale geoctroijeerde Westindische Compagnie ter Kamer Zeeland, als Patroonen der onderdrukte Colonie Essequebo", 18 février 1719 (13 p.) ; "Aan de Edele groot agtbare Heeren bewindhebberen der edele generale geoctroijeerde Westindische Compagnie ter Kamer Zeelant", 1718 (4 p.) ; "Reelaas aan de Edele Mogend Heeren Staten van Zeeland wegens de onbehoorlijcke behandelinge van de Westindische Compagnie ter Kamer Zelant, jegens de vrije planters en ingesetenen in de rivier van Isekeep in America...", 3 décembre 1714 (11 p.) ; "Conditien en voorwaarden waar op de Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, die colonie van Isekeepe wederomme overgeven ter dispositie van de Westindische Camer alhier in Zeelandt", 11 avril 1670 (4 p.) ; "Extracten uijt brieven bij de bewinthebberen van de geoctroijeerde Westindische Compagnie ter Camer Zeelandt, successivelijk ges. aan Abraham Beekman Commandeur in Rio Issekebe", 7 lettres, 1678-1683 (7 p.) ; "Extracten uijt de notulen gehouden bij Heeren bewinthebberen der geoctroijeerde Westindische Compagnie ter Camer van Zeelandt", 26 novembre 1685 (2 p.) ; "Copie, getrokken uijt de origeneele brief door de bewinthebberen van de Westindische Compagnie ter Camer Zeelandt geschreven aan den heer Samuel Beekman als gecommitteerde op de vergaderinge der Xten Geleijde van't vooren Staande, extract uijt de notulen van voors. Compagnié", 26 novembre 1685 (2 p.) ; "Extract uijt de notulen van de Westindische Compagnie ter Camer Zeelandt", 4 décembre 1685 (1 p.) ; "Extract uijt de notulen gehouden ter vergaderinge van de Heeren bewinthebberen der generale geoctroijeerde Westindische Compagnie gecommitteerd ter vergadering van thienen", 11 septembre 1698 (2 p.) ; "Extracten uijt project van bewinthebberen van de generale geoctroijeerde Westindische Compagnie om de selve Compagnie aan de Oostindische Compagnie overtegeven. Articul 21", s.d. (1 p.) ; "Consideratien over de directie van de Curt van America aan de collonie van Isekeep", s.d. (19 p.) ; "Consideratien waar order de Compagnie werd versogt die te examineeren en naar welberinding die te ratificeren", s.d. (7 p.) ; "Project tot het beneficeren van de wilde culten bevordering van de colonie en culture", s.d. (2 p.) ; "Extract uijt de notulen gehouden ter vergadering van de Heeren bewinthebberen der generale geoctroijeerde Westindische Compagnie ter vergadering van X.", 17 avril 1721 (2 p.) ; déposition d'un marchand de Paramaribo devant le gouverneur de Surinam, 26 février 1720 (6 p.) ; "Kort verhaal van de reijse van ein Jode, genaamt Gerrit Jacobs, gedaan van Suriname in den jaare 1720, sijnde vertnokken den 21 X. 1718, en den 26 feb. 1720 te ruggekomen", s.d. (3 p.) ; "Rivieren van Guiana", s.d. (2 p.) ; "Specificatie van de water vallen gelegen in de revier van Isequebe", s.d. (3 p.) ; "Hier doet sig op een seekere liesthebberije, omne op voorgande conditien een considerable parthie nieuwe plantagien aante leggen, eerst te beginnen op de riviere van Isequebe in Guiana gelegen daar toe door die liesthebbers de naarvolgende conditien werden voor gesteld", s.d. (19 p.) ; "Extract uijt het register der resolutien van de Ho. Mo. Heeren Staten General der Vereenigde Nederlanden", 23 novambre 1637 (1 p.)


Autre(s) auteur(s) : Van Engelen, Christoffel. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Van Hulten, Phillips. Auteur de lettres  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Beekman, Abraham. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Beekman, Samuel. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Jacobs, Gerrit. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Veti, Adriaen. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteurSujet(s) géographique(s) : 
Guyane Hollandaise (1667-1975)  Voir les notices liées en tant que sujet

Classement géographique : Amérique > Suriname

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb387947938

Notice n° :  FRBNF38794793Localiser ce document(2 Exemplaires)

Richelieu - Société de Géographie - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

MFILM SG MSFOL-5 (1070)
support : microfilm 35 mm *
Réserver

Richelieu - Société de Géographie - magasin de la Réserve

1 partie d'exemplaire regroupée

SG MSFOL-5 (1070)
support : fonds d'archives

Communication soumise à condition
Réserver