Notice de personne

  • Notice
Huang, Jing fen forme internationale translit.-ISO
黄, 靖芬 forme internationale

Pays :  Taïwan
Langue(s) :  chinois
Sexe :  Féminin
Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents :  Auteur
Naissance :  19..

Enseignante en poste à : Guo li gao xiong shi fan da xue, Gao xiong shi (en 2016).


Forme(s) rejetée(s) : 
< Huang, Jingfen

Source(s) : 
Tai he : 2015 hai xia liang an dao jia, dao jiao yu yang sheng xue shu yan tao hui lun wen ji / hong jing ting, huang jing fen, ye xiu e, 2016
BnF service chinois, 2017-03-07Notice n° :  FRBNF17112654

Création :  17/03/07

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (1)