Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Titre conventionnel : [Mélanges. Cohen, Richard I.]

Titre(s) : Tmwnat ʿabar [Texte imprimé] : šay liYraḥmiyʾel Kohen / ʿwrek, ʿEzraʾ Mendelswn ; ʿwrek mišneh, ʾEliy Lederhendler ; [ʿariykah lšwniyt, Rwnʾelah Merdler] ; [riykwz haseper, Ṭalyah Yaqiyr] ; [hapaqah wahabaʾah lidpws, Yḥezqʾel Ḥwbab]
; תמונת עבר [Texte imprimé] : שי לירחמיאל כהן / עורך, עזרא מנדלסון ; עורך משנה, אלי לדרהנדלר ; [עריכה לשונית, רונאלה מרדלר] ; [ריכוז הספר, טליה יקיר] ; [הפקה והבאה לדפוס, יחזקאל חובב]

Publication : Yrwšalayim = Jerusalem : Merkaz Zalman Šazar lḥeqer twldwt haʿam hayhwdiy = the Zalman Shazar center for Jewish history, 5777, 2017
Publication : ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ז, 2017

Description matérielle : 423 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים : איורים, פורטרטים, פקסימילים ; 24 ס"מ

Note(s) : Table des matières traduite en anglais. - Bibliographie des publications de Richard I. Cohen p. 27-39. - Notes bibliogr. Index
. - כולל שער, תוכן עניינים והקדמה קצרה באנגלית.. - כולל הערות ביבליוגרפיות ומפתח שמות ומקומות
"תמונת עבר: שי לירמיאל כהן, הוא אסופה ייחודית של מחקרים היסטוריים הבוחנים את הקשר בין ההיסטוריה היהודית המודרנית לבין הדימוי החזותי והאמנות לסוגיה. זהו תחום מחקר שבעל היובל, פרופ' ירחמיאל (ריצ'י) כהן, עסק בו וסלל בו דרכים חדשות. כהן ראה בו כלי מחקרי חשוב לחקר היהודית בעת החדשה, כדבריו: 'דימויים וייצוגים של הגוף פותחים בפנינו זווית ראיה ... המאפשרת למפות ולהעריך את תהליך ההיטמעות היהודית בתרבות ובחברה האירופית'. השילוב בין היסטוריה הלאמנות בכלל, והשימוש ביצירות אמנות כמקור היסטורי בפרט, הולכים ומתרחבים בשדה המחקר, וספר זה מוסיף לו נדבך חשוב ומעמיק. תמונת עבר נחלק לארבעה שערים: (א). דיוקנאות, לבוש והיסטוריה יהודית בתפוצות; (ב.). מוריץ אופנהיים וייצוגם של נושאים יהודיים; (ג). יהודית בתפוצות ועולמם החזותי; (ד). בארץ ישראל ובמדינת ישראל. מחברי המאמרים הם חוקרים מן הארץ וגם מחוצה לה. הספר מלווה באיורים רבים ; מחברי המאמרים: פייר בירנבאום, ירון בן-נאה, ישראל ברטל, נח גרבר, רחל לאה גרינבלט, גרשון דוד הונדרט, ענת הלמן, ליליאן וייסברג, גלית חזן רוקם, ויויאן ליסק, מיכאל מאיר, עזרא מנדלסון, מיכאל ק' סילבר, גדעון עפרת, דוד ב' רודרמן, מריים ריינר." -- כריכה אחורית


Autre(s) auteur(s) : Mendelsohn, Ezra (1940-2015). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Lederhendler, Eli (1952-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Lederhendler, Eli (1952-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Merdler, Ronela (1965-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Hovav, Yehezkel. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Zalman Shazar center for Jewish history (Jérusalem). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur


Autre(s) forme(s) du titre : 
- Titre(s) parallèle(s) : Picturing the past : essays in honor of Richard I. Cohen / editor, Ezra Mendelsohn ; co-editor, Eli Lederhendler
- Temunat ʻavar : shai li-Yeraḥmiʼel Kohen


Sujet(s) : Art juif  Voir les notices liées en tant que sujet
Juifs -- Dans l'art  Voir les notices liées en tant que sujet
Judaïsme et art  Voir les notices liées en tant que sujet
Juifs -- Moeurs et coutumes  Voir les notices liées en tant que sujet
Juifs -- Civilisation  Voir les notices liées en tant que sujet
Art -- Israël -- Histoire  Voir les notices liées en tant que sujet


Numéros : ISBN 978-965-227-340-6. - ISBN 965-227-340-6 (rel.)

Notice n° :  FRBNF45312927 (notice reprise d'un réservoir extérieur)Table des matières : דרכו המחקרית של ירחמיאל כהן / עזרא מנדלסון -- שער ראשון: דיוקנאות, לבוש והיסטוריה יהודית בתפוצות : דימוי ודימוי עצמי של הרב המורדני / מיכאל מאיר -- דיוקנאות מונגדים של יהודי מדינה: אלפרד דרייפוס לעומת לאון בלום / פייר בירנבאום -- מופעי המודרנה בבגדאד והסמליות של 'שינוי המלבושים' / ירון בן-נאה -- היה היו לוחמים: ייצוגים חזותיים של יהודים וצבא בעת החדשה המוקדמת / מיכאל ק' סילבר -- שער שני: מוריץ אופנהיים וייצוגם של נושאים יהודיים : אמנים, אוריינטליזם וההקשר היהודי: יצירותיו של מוריץ דניאל אופנהיים / מרים ריינר -- מוריץ דניאל אופנהיים, יוהאן וולפגנג גתה והמצאת הבורגנות היהודית / ליליאן וייסברג -- שער שלישי: יהודים בתפוצות ועולמם החזותי : היהודי הנודד והדמיון האירופי: דימוי עצמי ודימוי האחר ב'היהודי זיס' של ליאון פויכטוונגר / גלית חזן-רוקם -- לחזות בנועם - תהלוכות יהודיות חגיגיות במרכז אירופה וייצוגן בדפוס (1716-1741) / רחל לאה גרינבלט -- החוש החזותי של סוחר יין יהודי בן המאה השמנה-עשרה מגליציה / גרשון דוד הונדרט -- הדימוי המחשבתי של שני הכרובים ב'ספר הברית' לפנחס הורביץ: כמה השערות / דוד ב' רודרמן -- 'פסנתר ישן, כמה תמונות יהודיות על הקירות': חילופי דיוקנאות ושינוי עתים במחזות שלום עליכם / ישראל ברטל -- ‬ ‫ שער רביעי: בארץ ישראל ובמדינת ישראל : אפשרות השיעתוק של ה'אנגלוס נובוס' ברגע של סכנה: 'מלאך ההיסטוריה' של ולטר בנימין באמנות הישראלית / ויויאן לסיקה -- 'כוחה החושף של אמנות אמת': הקיבוץ של שנות החמישים בקריקטורות של דן גלברט / ענת הלמן -- אני, אנכי, הנני / גדעון עפרת -- הרהורים ממזרח על ראשית חקר האמנות היהודית / נח גרבר.

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée