Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Titre conventionnel : [Mélanges. Gafni, Isaiah M.]

Titre(s) : Beyn Babel lʾEreṣ Yiśraʾel [Texte imprimé] : šay liYšaʿayahw Gapniy / ʿwrkiym, Meʾiyr Ben Šaḥar, G'epriy Herman, ʾAharon ʾWpenhayymer ; [ʿariykah lšwniyt, Rwnʾelah Merdler] ; [hapaqah whabaʾah lidpws, Yḥezqʾel Ḥwbab]
; בין בבל לארץ ישראל [Texte imprimé] : שי לישעיהו גפני / עורכים, מאיר בן שחר, ג'פרי הרמן, אהרן אופנהיימר ; [עריכה לשונית, רונאלה מרדלר] ; [הפקה והבאה לדפוס, יחזקאל חובב]

Publication : . - Yrwšalayim = Jerusalem : Merkaz Zalman Šazar lḥeqer twldwt haʿam hayhwdiy = the Zalman Shazar center for Jewish history, 5777, 2016
Publication : . - ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ז, 2016

Description matérielle : 500, X עמודים : מפה, פורטרט ; 24 ס"מ

Note(s) : Préface aussi en anglais ; table des matières traduite en anglais. - Liste des publications d'Isaiah M. Gafni p. 17-26. - Notes bibliogr. Index
. - נוספו שער, הקדמה ותוכן ענינים באנגלית.. - עמודים 26-17: רשימת הפרסומים של ישעיהו מ' גפני. - כולל הפניות ביבליוגרפיות ומפתחות
"בין בבל לארץ ישראל: שי לישעיהו גפני כולל מחקרים של עמיתים ותלמידים בתחומי הענין של בעל היובל, המשתרעים מארץ ישראל ועד לבבל וליתר תפוצות ישראל, ומן העת העתיקה ועד לעולמה של חכמת ישראל. השער הראשון, בבל, עוסק בהיבטים שונים של החיים היהודיים בבבל התלמודית. השער השני, ארץ ישראל והתפוצות, בוחן את חייהן של קהילות ישראל באגן הים התיכון בעת העתיקה: דמותן של קהילות שונות והבדלים ערכיים ותרבותיים בין הקהילה היהודית בארץ ישראל לקהילות בתפוצות. השער השלישי, עיונים בספרות חז"ל, דן בספרות חז"ל ובזיקות שבינה לבין הספרות היוונית-הרומית ויצירתם של אבות הכנסייה. השער האחרון, מבטים מן העת החדשה, מאגד מחקרים המלמדים כיצד המורשת התרבותית והערכית של יהדות העתיקה המשיכה לפכות ולהדהד במאות התשע עשרה והעשרים". -- מהמעטפת האחורית


Autre(s) auteur(s) : Ben Shahar, Meir (1973-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Herman, Geoffrey (1967-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Oppenheimer, Aharon (1940-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Merdler, Ronela (1965-....). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Hovav, Yehezkel. Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Zalman Shazar center for Jewish history (Jérusalem). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur


Autre(s) forme(s) du titre : 
- Titre(s) parallèle(s) : Between Babylonia and the Land of Israel : studies in honor of Isaiah M. Gafni / edited by Geoffrey Herman, Meir Ben Shahar, Aharon Oppenheimer


Sujet(s) : Talmud de Babylone -- Critique et exégèse  Voir les notices liées en tant que sujet
Talmud de Jérusalem -- Critique et exégèse  Voir les notices liées en tant que sujet
Juifs -- Babylonie -- Histoire  Voir les notices liées en tant que sujet
Littérature rabbinique  Voir les notices liées en tant que sujet
Judaïsme -- 10-425 (période talmudique)  Voir les notices liées en tant que sujet


Numéros : ISBN 978-965-227-339-0. - ISBN 965-227-339-2 (rel.)

Notice n° :  FRBNF45280398 (notice reprise d'un réservoir extérieur)Table des matières : פתח דבר -- מבוא -- רשימת הפרסומים של ישעיהו מ' גפני -- שער ראשון: בבל : העיר מחוזא בתקופת התלמוד / אהרון אופנהיימר -- נשים ורעב בבבל: גרסה עלומה של אגדה בתלמוד הבבלי (תענית כד ע"ב) / טל אילן -- 'רנסנס' זורואסטרי-ססני ו'רנסנס' תלמודי בבלי בראשית המאה השלישית: צירוף מקרים? / משה דוד הר -- התלמוד בהקשרו הבבלי: רבא ובר-ששך, מאני ומיהרשאה / ג'פרי הרמן -- לשיטתו ההלכתית של מונבז בתלמוד הבבלי לאור הספרות הזורואסטרית / ישי קיל -- שער שני: ארץ ישראל והתפוצות : המינוח האתני בשטרי אישות מן התקופה העתיקה / דוד גודבלט -- בית חוניו והיצירה הספרותית: לשאלת ההשפעה התרבותית של ההתיישבות של משפחת חוניו במצרים / נח חכם -- קלסוס והיהודי שלו - אופקים דתיים, אינטלקטואליים ותרבותיים בפזורה היהודית הקדומה / אלברט באומגרטן -- איסורי מלאכה בשבת ב'ספר חוקי הארצות' לבר-דיצן הסורי / שעיה כהן -- הופעת מוסד הנשיאות במאה השלישית / ישראל ל' לוין -- 'אין לך אדם שאינו בא לידי מידה זו': הסבר לעוניים של יחידים - בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי / יעל וילפנד -- 'ונתתי לכם אחרית ותקוה' בבבל: סוגיית 'משנכנס אדר' (בבלי, תענית כט ע"א-ע"ב) כתשתית ליישוב היהודי בבבל / מאיר בן שחר -- ‬ ‫ שער שלישי: עיונים בספרות חז"ל : 'על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת': להתהוותו של סיפור / עמרם טרופר -- המשלים בספרות חז"ל כמקור היסטורי / זאב ספראי -- זהות עצמית, פולמוס ופרשנות בדרשות יהודיות קדומות ובמקבילותיהן הנוצריות / מנחם קיסטר -- חומת בית פאגי: לפנים ממנה ומחוצה לה / שמא יהודה פרידמן -- ענייני צבע ושער בספרות חז"ל / יהושע שוורץ -- 'שני גוים' - שני גאים / דניאל שפרבר -- בין יפת לשם: פרק בהיסטוריה של הגניקולוגיה בעת העתיקה כמפתח להבנת דברי חז"ל / אליעזר שריאל -- שער רביעי: יהודים בעת העתיקה: מבטים מן העת החדשה : 'על דא אפקוהו מבי מידרשא': להערכת דמותו של ר' ירמיה בספרות ההשכלה של המאה התשע עשרה / חנן גפני -- ברצותו מעקם וברצותו מיישר: גרץ על יוספוס / דניאל שוורץ -- תבנית נוף עדתם: עדה, חברה וקהילה בבץי הכנסת של יהודי בבל במרכז ירושלים (1980-1920) / ראובן גפני --

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée