Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Auteur(s) : Harpaz, Amos (1956-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Šeqer haʾiyndiywwiydwʾaliyzm [Texte imprimé] : Špinwzah, Heygel whadiymwy hakwzeb šel ha'ʾAniy' hamwderniy / ʿAmws Harpaz
; שקר האינדיווידואלזם [Texte imprimé] : שפינוזה, היגל והדימוי הכוזב של ה'אני המודרני' / עמוס הרפז

Publication : . - Tel-ʾAbiyb : Resliyng, 2013
Publication : . - תל-אביב : רסלינג, 2013

Description matérielle : 1 vol. (309 p.) ; 21 cm

Collection : (Hasidrah lpiylwswpyah)
(הסדרה לפילוסופיה)

Lien à la collection : Hasidrah lpiylwswpyah 


Comprend : מבוא -- 1. מושג החירות כהכרח חופשי -- 2. טבע האדם -- 3. המשנה המדינית כמסגרת למימוש החירות -- 4. שפינוזה הפילוסוף: מאפייניו החיוורים של האינדיווידואל -- 5. משפינוזה להיגל: מאינדיווידואליזם חיוור לאוניברסליזם היסטורי -- 6. אפיסטמולוגיה: 'הפנומנולוגיה' של שכחת האני' -- 7. פילוסופיה פוליטית: מימוש החירות ושחיקת האינדיווידואל -- 8. הקרבת האינדיווידואל: מחיר החירות והתבונה -- 9. שקר האינדיווידואליזם

Note(s) : Le verso de la page de titre porte : "The falsity of individualism : Spinoza, Hegel and the false image of modern man". - Bibliogr. p. 301-309
Texte remanié de : דיסרטציה : החוג לפילוסופיה : ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים : 2010. Titre de soutenance : שקר האינדיבידואליזם : מחקר השוואתי במשנותיהם של שפינוזה והיגל
בבחינה של ההיסטוריה ממעוף הציפור, החל מהעת החדשה, בולט לעין המהפך הדרמטי שעברו המשטרים הפוליטיים ועמם היחסים בין האזרחים לבין מדינותיהם. מהפך זה משקף שינוי תרבותי עמוק אשר מתוכו נולד אדם חדש, אשר ככל שחולפות השנים הולך ומתעצב דימויו כמי שחירותו בידו, עצמאותו היא מעל הכול וזכותו לסלול לעצמו את דרך חייו כאינדיווידואל. בהקשר זה השאלה שעולה היא האם הפילוסופיה מצליחה, במקביל להתפתחותם של המשטרים הפוליטיים אשר נותנים ביטוי לתהליך הדמוקרטיזציה, לעגן את תפיסת "האדם במרכז" במסגרת שיטתית ולוגית? האם היא מצליחה לא רק לנסח שיטה שבה החירות היא אבן יסוד מוכחת ומוצדקת, אלא שחירות זו מתממשת בייחודיותו של האדם, ייחודיות שהופכת אותו לאינדיווידואל? ‬ ‫ השיח הדמוקרטי אשר הולך ומתעצב מקפל בתוכו מספר הנחות יסוד: אחת מהן היא חובתו של המשטר למזער למינימום את התערבותו בחיי האזרחים; השנייה היא שכל אינדיווידואל הוא ישות ייחודית וככזה יש לאפשר לו לעצב בעצמו את מסלול חייו. את ההנחה השנייה הזו מנסה עמוס הרפז לבחון באמצעות משנותיהם של שפינוזה והיגל. הניתוח של עמדותיהם בנושאים הרלוונטיים מוליך את הקורא בדרך מרתקת לתובנות באשר לטבע האדם, חירותו, אופן חשיבתו, שאיפותיו, מאווייו, כמו גם באשר ליחס בינו לבין עולמו. אך מעבר לכך, באמצעות הדיון המעמיק והבהיר בנושאים נבחרים במשנותיהם של שפינוזה והיגל מועלים נושאים כבדי משקל אשר מציבים סימני שאלה מטרידים על מה שבדרך כלל הוסח מהדעת או שהתקבל כמובן מאליו, כלומר עולה כאן שאלת "חולשתו של האינדיווידואליזם" כנדבך מרכזי של התפיסה הדמוקרטית, חולשה אשר חורגת בהשלכותיה מההיסטוריה של הרעיונות אל ההיסטוריה של העולם הממשי, המודרני. -- כריכה אחורית


Autre(s) forme(s) du titre : 
- Autre forme du titre : Šeqer haʾiyndiywiydwʾaliyzm
- Autre forme du titre : שקר האינדיוידואליזם
- Autre forme du titre : Šeqer haʾiyndiybiydwʾaliyzm
- Autre forme du titre : שקר האינדיבידואליזם
- Autre forme du titre : The falsity of individualism : Spinoza, Hegel and the false image of modern man


Sujet(s) : Spinoza, Baruch (1632-1677)  Voir les notices liées en tant que sujet
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)  Voir les notices liées en tant que sujet
Individualisme  Voir les notices liées en tant que sujet
Liberté -- Philosophie  Voir les notices liées en tant que sujet
Démocratie -- Philosophie  Voir les notices liées en tant que sujet


Numéros : (Br.)

Notice n° :  FRBNF43890446Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée