Notice de personne

  • Notice
Zhao, Bo xiong (1947-....) forme internationale translit.-ISO
趙, 伯雄 (1947-....) forme internationale

Pays :  Chine (République populaire).
Langue(s) :  chinois
Sexe :  Masculin
Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents :  Auteur
Naissance :  1947-08-18

Historien. - Professeur et chercheur au Centre de recherche sur l'histoire et les textes classiques chinois à l'Université de Nankin.


Forme(s) rejetée(s) : 
< Zhao, Boxiong (1947-....) translit.-ISO chinois

Source(s) : 
Zhou yi zhu shu. Di guan si tu [Texte imprimé] / Zheng Xuan zhu ; Jia Gong Yan shu ; Li Xue qin zhu bian ; Zhao Bo xiong zheng li. - Taibei : Taiwan gu ji, 2001[Min 90].
Ru zang : jing hua bian / Beijing da xue "Ru zang" bian zuan yu yan jiu zhong xin bian zhu ; Zhao Bo xiong zhu bian ; Tang Yi jie zong bian zuan, 2012
Bai ke bai du : http://baike.baidu.com/view/2983358.htm (2016-11-17)Notice n° :  FRBNF17071040

Création :  16/09/09
Mise à jour :  16/11/17

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (13)