Notice de collectivité

  • Notice
Bibliothèque nationale de Chine. Guo jia gu ji bao hu zhong xin forme courante français
Guo jia tu shu guan. Guo jia gu ji bao hu zhong xin forme internationale chinois translit.-ISO
国家图书馆. 国家古籍保护中心 forme internationale chinois

Pays :  Chine (République populaire).
Langue(s) :  chinois
Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents :  Auteur
Naissance :  2007-05-25

Centre de protection du patrimoine écrit fondé en 2007 au sein de la Bibliothèque nationale de Chine à Pékin.


Forme(s) rejetée(s) : 
< Guo jia gu ji bao hu zhong xin
< Guojia guji baohu zhongxin
< 国家古籍保护中心

Source(s) : 
Han mo piao xiang : guo jia zhen gui gu ji te zhan ji zhong hua gu ji bao hu ji hua cheng guo zhan tu lu, 2013
Beike beidu : http://baike.baidu.com/view/9011729.htm (2014-05-02)
BnF service chinois, 2014-05-02Notice n° :  FRBNF16760064

Création :  14/05/02

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (3)