Notice de personne

  • Notice
Phan, Châu Trinh (1872-1926) forme courante
Trinh, Phan Châu (1872-1926) forme internationale

Nationalité(s) : Viet Nam
Langue(s) : vietnamien
Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents : Auteur
Naissance : 1872-09-09
Mort : 1926-03-24

Lettré militant


Forme(s) rejetée(s) : 
< Phan Châu Trinh (1872-1926)
< Phan Chu Trinh (1872-1926)
< Phan Tây Hô ̀ (1872-1926)
< Hy Mã (1872-1926) pseudonyme
< Tây Hô ̀ (1872-1926) pseudonyme
< Tư ̉ Cán (1872-1926) pseudonyme

Source(s) : 
Thơ văn / Phan Châu Trinh ; Huỳnh Lý biên soạn ; vơí sự cộng tác của Hoàng Ngọc Phách, 1983
Tư ̀ điên̉ văn học / Ðô ̃ Ðưć Hiêủ Ed., 1984 . - Tư ̀ điên̉ nhân vật lịch sư ̉ Việt Nam / Nguyêñ Q. Thăńg, Nguyêñ Bá Thê ̉, 1991 . - GDEL . - LCNA, 1985
BnF Service vietnamien, 2015-06-17
Consultée(s) en vain : 
BN Cat. gén. 1960-1969 ; 1980-1983Notice n° : FRBNF12181366

Création : 91/01/10
Mise à jour : 15/06/17

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (13)